700 نکته‌ی کار و کسب

 

 نویسنده : دکتر پرویــز درگـــی   

امتیاز مشتریان

برای تهیه کتاب اینجا را کلیک کنید

 

700 نکته‌ی کار و کسب 

پرویز درگی: مدرس دانشگاه و رئیس انجمن کسب و کار ایران


تاریخ انتشار کتاب در آمازون: فوریه 2022

ادیشن: ادیشن اول 

تعداد صفحات :354 صفحه

ISBN:     978-1989880999

خلاصه اثر


پیتــر فیســک بــرای موفقیــت در بــازار، توصیه هــای کاربــردی مفیــدی مطــرح می کنــد و اســتعاره های زیبایــی را بــکار می بــرد. امــا نکتــه ی کلیـدی مباحـث ایشـان، جامعیت نگـری در سـایه ی تعامـل اسـت کـه در چهــار حــوزه بیــان می شــود الف( جامعیت نگری بین اهداف کوتاه مدت با اهداف بلندمدت ب( جامعیت نگری بین ایده های ساختارشکن با اقدامات عملی ج( جامعیت نگــری بیــن نــگاه از درون بــه بیــرون بــا نــگاه از بیــرون به درون ( جامعیت نگری بین نیم کره ی چپ مغز با نیم کره ی راست مغز تعامــل، مهمتریــن عامــل زیرســاختی موفقیــت اســت کــه بــا نگــرش دوسـویه بیـن درون و بیـرون سـازمان، هدفهـای بلندمـدت و کوتاه مـدت، نیمکــره ی راســت و چــپ مغــز، و همچنیــن ایده هــای افراطــی، خــارج از هنجــار و روال، بــدور از منطــق معمــول و مرســوم، و البتــه اقــدام عملــی دســتیافتنی می شــود. تعامــل بیــن حــوزه ی اندیشــه و حــوزه ی عمـل و گسـترش فضـای اعتمـاد بـرای پیش بینی آینـده بـا درس گرفتـن از گذشـته و اتخـاذ تصمیمـات بـا ریسـک کمتـر بـرای بهـره وری در زمـان حـال، ضرورتـی انکارناپذیـر بـه شـمار می آیـد. چـه آنکـه، طبـق تعریـف دانشــگاه هــاروارد، موفقیــت عبــارت اســت از انتخــاب اهــداف بایســته و بــه کار بســتن ابــزار شایســته بــه منظــور تحقــق آنهــا و ایــن امکانپذیــر نیسـت مگـر بـا تعامـل بیـن دانشـگاه علـوم و دانشـگاه بـازار.

در کنـار کتابهـای متعـدد مـن کـه حـال عـدد آن از ۵۰ عنـوان فراتـر رفتــه اســت و هم اکنــون در دســترس عالقه منــدان و اهالــی بازاریابــی ایــران قــرار دارد، چنــد ســالی اســت کــه نوشــته هایی پراکنــده را در فضــای مجــازی از جملــه صفحــه شــخصی ام در اینســتاگرام منتشــر می کنــم و حــال اولیــن مجموعــه یکپارچــه از ایــن نوشــته ها را بــا نــام "۷۰۰ نکتـه ی کاروکسـب" تقدیمتـان می کنـم و امیـدوارم کـه همچـون کتابهــای گذشــته مــورد توجه تــان قــرار گیــرد.
 
 

اشتراک گذاریدیگر آثار از این نویسنده:


ارتقای مهارت های بازاریابی

نویسنده: دکتر پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون ارتقای  مهارت ها بازاریابی    

مدیریت و رهبری در کسب و کار

نویسنده: دکتر پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون مدیریت و رهبری در کسب و کار

مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی

نویسنده :  دکتر پرویز درگی

مهارت های ارتباط با مشتریان شاکی و آموزش به خط اول فروش و ارتباط با مشتری

مدیریت برند شخصی

نویسنده: دکتر پرویز درگی

مدیریت برند شخصی بر پایه خود مدیریتی


ارتقای مهارت های شخصی در کسب و کار

نویسنده: دکتر پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار

مدیریت بازاریابی

نویسنده: دکتر پرویز درگی

مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران  

ارتقای مهارت های فروش

نویسنده: دکتر پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت ها فروش 

قیمت گذاری 

نویسنده: دکتر پرویز درگی

قیمت گذاری با نگاه بازاریابی شناخت بیماری های کسب و کار

نویسنده :  دکتر پرویز درگی 

شناخت بیماری ها و سندرم های آسیب آور به سازمان ها  و راهکارهای درمان آن سیندورم ها