هفتصد نکته‌ی کار و کسب

  24.99 24.990000000000002 USD 24.99

  24.99

  این ترکیب وجود ندارد


  Free Shipping with $50 or more Purchase 

  تهیه از وبسایت آمازون

  نظرات مشتریان


  زبان کتاب : فارسی
  شابک کتاب : 978-1989880999
  نوع کتاب: صحافی مقوایی 
  تعداد صفحات:354
  تاریخ انتشار در کانادا : 2022  
  وزن : 7.7 اونس

  اندازه : رقعی


  توضیحات کتاب

  هفتصد نکته‌ی کار و کسب

  پیتــر فیســک بــرای موفقیــت در بــازار، توصیه هــای کاربــردی مفیــدی مطــرح می کنــد و اســتعاره های زیبایــی را بــکار می بــرد. امــا نکتــه ی کلیـدی مباحـث ایشـان، جامعیت نگـری در سـایه ی تعامـل اسـت کـه در چهــار حــوزه بیــان می شــود الف( جامعیت نگری بین اهداف کوتاه مدت با اهداف بلندمدت ب( جامعیت نگری بین ایده های ساختارشکن با اقدامات عملی ج( جامعیت نگــری بیــن نــگاه از درون بــه بیــرون بــا نــگاه از بیــرون به درون ( جامعیت نگری بین نیم کره ی چپ مغز با نیم کره ی راست مغز تعامــل، مهمتریــن عامــل زیرســاختی موفقیــت اســت کــه بــا نگــرش دوسـویه بیـن درون و بیـرون سـازمان، هدفهـای بلندمـدت و کوتاه مـدت، نیمکــره ی راســت و چــپ مغــز، و همچنیــن ایده هــای افراطــی، خــارج از هنجــار و روال، بــدور از منطــق معمــول و مرســوم، و البتــه اقــدام عملــی دســتیافتنی می شــود. تعامــل بیــن حــوزه ی اندیشــه و حــوزه ی عمـل و گسـترش فضـای اعتمـاد بـرای پیش بینی آینـده بـا درس گرفتـن از گذشـته و اتخـاذ تصمیمـات بـا ریسـک کمتـر بـرای بهـره وری در زمـان حـال، ضرورتـی انکارناپذیـر بـه شـمار می آیـد. چـه آنکـه، طبـق تعریـف دانشــگاه هــاروارد، موفقیــت عبــارت اســت از انتخــاب اهــداف بایســته و بــه کار بســتن ابــزار شایســته بــه منظــور تحقــق آنهــا و ایــن امکانپذیــر نیسـت مگـر بـا تعامـل بیـن دانشـگاه علـوم و دانشـگاه بـازار.

  بیشتر بدانیم