رضوان میردریکوند

از زبان رضوان میردریکوند:

  کودکان را آنگونه  که هستند بپذیرید. از جدال قدرت بپرهیزید. بدانید آنها کامل نیستند.
  همه کارهایی که برای فرزندان تان انجام می دهید توجه کنید و از خود بپرسید:

  چرا این کار را انجام می دهم؟

  آیا فرزندان من، خودشان می توانند این این کارها را انجام دهند؛ یا در مورد کارهای روزمره خانه می توانند کاری بکنند؟

  اگر این کار را برای آنها انجام ندهیم چه اتفاقی ممکن است رخ دهد

  •      70 راهکار کاربردی و مفید

  برای پرورش کودکان فوق العاده


                           

  راههای ارتباطی با رضوان میر دریکوند