عباس عظمتی


  


از زبان عباس عظمتی:

 بخش بزرگی از رویدادها و پدیده‌های آگاهی و ناآگاهی که ما را در میان گرفته‌اند، بیرون از اراده وکنترل ما هستند؛ اما واکنش به همۀ رویدادها، آگاهی‌ها و غفلت‌ها به أراده و کنترل ما بستگی دارد. بنابراین می‌توان گفت که راز بزرگ موفقیت و بلند شدن و رها سازی زانوی غم بغل کرده، نیک فرجامی و بدفرجامی، شادی و ناشادمانی، توسعه و رشد عقب ماندگی خود انسان ها، به چگونگی واکنشها به عوامل آگاهی و بیرونی ما نهفته است. از سوی دیگر واکنش و شروع زندگی جدید و تولد دوباره، به مجموعه رفتارها و عملکردها در شرایط کار و زندگی، از آگاهی و باورهایمان سرچشمه میگیرند. اگر با ارزیمابی و بازارزیابی مداوم آگاهی و باورهایمان بتوانیم با تجربۀ خود آنها را بشناسیم و در راستای بهبود بهتر زندگی کردن تغییر جهت داده و شهامت شروع فصل تازهای از زندگی را داشته باشیم، به درستی که گامهای اساسی و پایداری در راه بهترزیستن یک انسان و رسیدن به آرامش و اطمینان خویشتنِ خود و حتمی دیگران برداشتهایم.

کتاب منتشر شده از عباس عظمتی

  

 


درباره عباس عظمتی:

-  نویسنده چندین جلد کتاب در زمینه روانشناسی موفقیت برای رشد و توسعه فردی و مدیریتی.

-  سخنران تحول آفرین.

-  مشاوره رشد فردی و مدیریتی در زمینه روانشناسی.

-  مدرس برگزاری دوره های آموزشی روانشناسی موفقیت با بیشتر از ده ها دوره مختلف.

-  مدرس برگزاری کارگاه های آموزشی فن بیان .

-  مدیر تولید فیلم و سلایر سینما. 

-  بازیگری فیلم کوتاه و تآتر.

-  برنامه نویسی تابلوهای صنعتی.

-  برنامه نویسی پی ال سی.

-  برنامه نویسی زیمنس .-نصاب تابلو های برق صنعتی و خورشیدی.

-  مدیر عامل شرکت تعاونی لبنیات.

-  دبیر سازمان مردم نهاد فانوس راه جهاد گران کورانلو شهرستان.

-  عضو گروه ادبی فرهنگ و ارشاد اسالمی.

-  کار آفرین مشاغل خانگی و اجتماعی در مناطق محروم.

-  مربی همگانی ورزش.


 

تهیه کتاب از :

وبسایت آمازون آمریکا

مستقیم از انتشارت