خطاب به هنرمند محبوبم 


نامه‌های به هنرمند محبوبم و کودک درونم 

 

نویسنده: دریا محمدی
 

Review:


Buy

خطاب به هنرمند محبوبم دریا محمدی

 

​ معناساختن از زخمهای یک درد 


From Darya

مهم نیست ما چقدر به عشق مان نزدیک باشیم  اما باز هم بین ما و دنیای اطرافمان فاصله ای ذاتی وجود دارد. یک روز ما از این کره خاکی خواهیم رفت، پس باید شبه مرگ ها را بپذیریم. قلم سرنوشت ما در دست خود ماست. بنابراین، ما باید مسئولیت زندگی خود را بپذیریم و بهای انتخاب های خود را بپردازیم. ما همچنین به دنبال معنای خود در زندگی هستیم تا بتوانیم با وجود تمام چالش ها و مشکلات پیش رو به زندگی و اهداف خود متعهد باشیم.

   Get This book from Amazon


Buy it from our website

Buy