چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار

  29.99 29.990000000000002 USD 29.99

  29.99

  این ترکیب وجود ندارد


  چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت های شخصی در کسب و کار


  Free Shipping with $50 or more Purchase 

  تهیه از وبسایت آمازون  امتیاز مشتری

  فصل اول: بينشهای فردی و ارتقای مهارتهای شخصی فصل نخست حاوی 8 گفتار است تا راهنمای پيشرفت شخصی مان باشد. اگر اهدافی به بلندای قله‌ی اورست داريد، اين گفتارها را بخوانيد. برای "حرفه‌ای شدن" و "دستيابی به اين اهداف" به نقشه‌ی راه نياز داريم. در دومين گفتار اين فصل، اين نقشه‌ی راه تقديم شما است. بدون ترديد هر انسانی دارای يك "الگوی قهرمان" است كه در اعماق ذهن خود با آن زندگی می كند. گاه به آن نزديك می شود، و گاه كيلومترها از آن فاصله می گيرد. می دانيد چرا؟ چون بايد "هزينه‌ی قهرمان شدن" را بپردازد كه عبارت است از: پذيرش مسئوليتها، پرورش قابليتها، و آمادگی برای جذب مهارتها. در كمال تعجب، همراه اين "الگوی قهرمان" بايد بتوانيم با جسارت و بی پروايی "مديريت نادان درونمان" را جدی بگيريم.