مهری سلماسی


 مهری سلماسی

 


از زبان مهری سلماسی:
زندگــی آن قدرهــا هــم جــدی نیســت. در واقــع، زندگــی یــک بــازی اســت کــه مــا بایــد در آن جــدی بــازی کنیــم، امــا آن ر اجــدی نگیریــم. هــر روز یــک روز جدیــد اســت. پــس هــر صبــح بایــد از خودمــان ســؤال کنیــم «امــروز چــه  کار ویــژه ای اســت کــه بــا انجــام-دادن آن بیشــترین لــذت می بریم؟» و بــه آن عمــل کنیــم. زندگــی ســهم مــردم افســرده و جــدی نیســت، زندگــی بــه کســانی تعلــق دارد کــه انتخــاب کرده انــد شــاد باشــند و می داننــد بودنشــان را چگونــه جشــن بگیرنــد.

 من مهری سلماسی، متولد شهر آرزو ها یعنی تهرانم؛ خب از اونجا که میدونم وقت ندارید و سرتون هم خیلی شلوغه خلاصه ای از خودم براتون میگم:

من یه برونگرایِ درون ریزِ احساسی و آرمان گرا هستم، خب داستان من و شیرینی پزی به خیلی قبل تر یعنی دوران کودکی من بر میگرده که با کتاب بانو رزا منتظمی شیرینی میپختم و در طی این سال ها نزد اساتید بزرگ این رشته مثل بانو ساناز مینایی و بانو سمیرا جنت دوست و….. کسب مهارت و تجربه کردم.

در حال حاضر در کنار شغل اصلی خودم که جلوتر توضیح دادم، در این سایت قصد دارم تا مهارت ها و تجربیات ارزشمندی که از سال 1365 کسب کردم را به شما عزیزان آموزش بدم.

مهری سلماسی نویسنده کتاب شادی

داستان شغلی من

من از سال 79 در یکی از بانک های کشور مشغول به کارم همانطور که در بالا هم گفتم علاقم به حدی به شیرینی پزی و آشپزی زیاد بود که در کنار کارهای بانک در زمینه مورد علاقم نیز دوره های فراوانی به شرح زیر گذروندم. همزمان شاغل، مادر ، دانشجو، همسر، فرزند بودن مهارت استثناییه که فقط ما خانوما از پسش برمیاییم و نیاز به برنامه ریزی و عشق داره، امیدوارم که مطالب آموزش داده شده در سایت به همه شما عزیران کمک کنه که بتونید یه زندگی شاد تر، خانواده صمیمی تر و روابط جذاب تری داشته باشید.


تلگرام :                                                            mehri_salmasi@

اینستا گرام  :                                                      mehri_salmasi

وب سایت:                                                   mehrisalmasi.com

ایمیل:                                       mehri.a.salmasi@gmail.com


مهری سلماسی

قطعه گمشده پازل زندگی