ضرغام نیازی

نویسنده،  تحلیلگر مسائل سیاسی بین المللی


نویسنده کتاب:

حکومت شهروندان

 

 ضرغام نیازی می گوید:

  "حکومت شهروندان" بر وحدت انحلال ناپذیر مردم کشور استوار می‌باشد که
  غیرقابل تفکیک است، حکومتی که تابع قانون است، که از بالاترین ارزش‌های
  نظام حقوقی، آزادی، عدالت، برابری نسبی و کثرت گرایی دفاع می‌کند .
  حاکمیت ملی متعلق به شهروندان است، که از قدرت آنان برمی‌آید. این
  حکومت در اعمال حاکمیت خود قصد دارد با ایجاد امنیت، جامعه‌ای با عدالت
  و آزادی و برابری نسبی تأسیس کند و بهزیستی شهروندان کشور را ارتقا بخشد.
  قوانین پایه‌ای این قرارداد اجتماعی بازتابی از نسبیت گرایی است که بر مبناي
  خصلت‌های انسانی بناشده است.   

  ضرغام نیازی

   نویسنده
   تحلیلگر مسائل سیایسی بین الملل

   


   خرید کتاب از آمازون

  راه ارتباطی با ضر غام نیازی:

  Email

  zargham1815@gmail.com