خانه عشق را پیدا کنید.

 درآنرا بازکنید و درآن خانه آرام بگیرید و اجازه دهید تا مهر ومحبت، صداقت و وفاداری، فداکاری، گذشت و احترام به دیگری، 

درشما رشد پیدا کند. تا با  این رشد، خودشکوفایی و مقام والای انسانیت را لمس کنید.

آنکس که عاشق بود و تغییر نکرد

دلداده نبود و دل را تسخیرنکرد

دلدادگی یعنی سرتا پا او شوی

با خودت بیگانه و با او همسو شوی

گرجایز ندانی که دلبر برُباید دل تو

تغییر نیابد نه نگاه و نه هوا و نه همدم تو

تغییر نیابد نه نگاه و نه هوا و نه همدم تو