درس هفتم


و مثل موش

 
فروغ فرخزاد


فروغ فرخزاد شاعر برجسته و معاصری بود که در طول فعالیت ادبی خویش نه تنها نو آوری های بسیاری درزمینه ی شعر نو و فیلم سازی داشت بلکه با ایده های سنتّی در مورد نقش و حقوق زنان مبارزه کرد. آثار فروغ به زبانهای متعددی ترجمه شده و همچنان مورد استقبال نسل جدید پارسی زبان است.


Forough Farrokhzad was a prominent and influential poet who, throughout her career, wasnot only an innovator in the field of modern poetry and film-making, but also combatted traditional ideas about women’s rights and roles in society. Forough’s works have been translated into numerous languages and remains highly relevant to the new generation of Farsi-speaking people.