درس ششم


س مثل سبیلسبزه

یکی از اجزاي هفتگانه ی هفت سین ایرانیست که در عید نوروز در سفره ی هفت سین قرار دارد.


pronounced “sabzeh”, is one of the many items on the Haft-seen”), an arrangement of symbolic items displayed during (“Nowruz”), which is the Persian new-year.