درس نوزدهم


پ مثل پنگوئن
 

پیروز یوزپلنگی ایرانی و متولد 11 اردیبهشت 1401 ، و فرزندایران و فیروزبود و به نماد یوزپلنگ آسیایی تبدیل شد .نام این یوز ایرانی توسط تیمارگر او علیرضا شهرداري انتخاب شد. این یوز تنها توله باقی مانده از سه فرزند ایران بود. پیروز در نهم اسفند ماه 1401 بهعلت تزریق داروي اشتباه (در روزهاي اولیه تولد) نارسایی کلیوي در بیمارستان دامپزشکی تهران تلف شد.


Pirouz (Persian: پیروز ) is an Asiatic cheetah born on 1 May 2022. The child of two Asiatic cheetahs named "Iran" and "Firuz", Pirouz is the only surviving cub of the three

that were born. Being one of the last remaining Asiatic cheetahs in the world, Pirouz has reached great popularity since he was born.

Pirouz, the last survivor of three endangered Asiatic cheetah cubs born in captivity last year, has died in a veterinary hospital in Tehran from “acute kidney failure” on Feb 27th 2013 before turning 10 months old.